LITTLE CREEK EWE B5H 7B -[CAN]731192-H

      BISCORNU RAM B5SH 330T
-[CAN]631774-H
JAGER RAM M5SH 645N
-[CAN]572388-
JAGER RAM M5H 402M -[CAN]560325-
YEOMAN EWE BL SPOT 118D -458553-
BACK 40 EWE B5SH 62N
-[CAN]572428-NH
YEOMAN RAM B5SH 104J -[CAN]522488-NH
YEOMAN EWE B5SH 326K -[CAN]531882-
BISCORNU RAM B5H 838W
-[CAN]647468-
  BISCORNU EWE B5H 403R
-[CAN]599351-
BACK 40 RAM O1H 26P
-[CAN]582484-
YEOMAN RAM 01H 32N -[CAN]571922-
YEOMAN EWE M5SH 356K -[CAN]531885-NH
YEOMAN EWE B5H 387K
-[CAN]549631-NH
YEOMAN RAM M5H 721G -490497-
YEOMAN EWE WHITE 143B -432359-
LITTLE CREEK RAM B3SH24X
-[CAN]685259-H
    SUNSET RAM B3H SP 6S
-[CAN]609132-
YEOMAN RAM B4H 20R
-[CAN]599516-NH
JAGER AI RAM 01H 602N -[CAN]575690-
YEOMAN EWE B5H 484L -[CAN]558301-NH
SUNSET EWE M2H 4P
-[CAN]607299-NH
YEOMAN RAM B5SP 17H -[CAN]502693-
YEOMAN EWE M3P 691M -[CAN]574924-P
CATT EWE 01H LC 12T
-[CAN]643929-H
  SUNSET EWE M5P 7S
-[CAN]609131-P
YEOMAN RAM B5SP 17H
-[CAN]502693-
YEOMAN RAM M5SH 620F -478695-
YEOMAN EWE BLACK 9D -458559-
YEOMAN EWE M2P 165N
-[CAN]574925-P
JAGER AI RAM M2H 325L -[CAN]544145-NH
YEOMAN EWE B5H 944H -[CAN]516152-NH
LITTLE CREEK EWE B5H 7B
-[CAN]731192-H
      UDI 01912
-[CAN]Z71145-
LEKI 00880
-[CAN]Z71137-
LAEKUR 97843 -[CAN]Z36558-
97723 -[CAN]Z71136-
97733
-[CAN]Z71144-
HNYKKUR 91958 -[CAN]Z28042-
NAELA 91104 -[CAN]Z71143-
BISCORNU AI RAM 01H 69X
-[CAN]658628-H
  BISCORNU EWE M5H 411T
-[CAN]631767-H
BISCORNU RAM M3H 975S
-[CAN]610995-H
JAGER RAM M5SH 645N -[CAN]572388-
YEOMAN EWE B2H 84N -[CAN]582897-NH
YEOMAN EWE 01H 628L
-[CAN]558324-NH
JAGER RAM 01H 213J -[CAN]521346-
YEOMAN EWE M5H 145J -[CAN]522537-NH
BISCORNU EWE B5H 269Z
-[CAN]685895-H
    BISCORNU RAM B5SH 330T
-[CAN]631774-H
JAGER RAM M5SH 645N
-[CAN]572388-
JAGER RAM M5H 402M -[CAN]560325-
YEOMAN EWE BL SPOT 118D -458553-
BACK 40 EWE B5SH 62N
-[CAN]572428-NH
YEOMAN RAM B5SH 104J -[CAN]522488-NH
YEOMAN EWE B5SH 326K -[CAN]531882-
BISCORNU EWE B5H 863W
-[CAN]664869-H
  BACK 40 EWE B5H 50R
-[CAN]594724-NH
YEOMAN RAM B4H 280P
-[CAN]581858-NH
JAGER AI RAM 01H 602N -[CAN]575690-
YEOMAN EWE B5H 876G -490513-
YEOMAN EWE B4H 803M
-[CAN]576865-
YEOMAN RAM B5SH 309K -[CAN]549621-NH
YEOMAN EWE B24H 137J -[CAN]522536-NH

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
7.351%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
BISCORNU RAM B5SH 330T
-[CAN]631774-H
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
JAGER RAM M5SH 645N
-[CAN]572388-
15.62%6.25% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN RAM B5SP 17H
-[CAN]502693-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
JAGER AI RAM 01H 602N
-[CAN]575690-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
97723
-[CAN]Z71136-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97733
-[CAN]Z71144-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACK 40 EWE B5H 50R
-[CAN]594724-NH
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACK 40 EWE B5SH 62N
-[CAN]572428-NH
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
BACK 40 RAM O1H 26P
-[CAN]582484-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BISCORNU AI RAM 01H 69X
-[CAN]658628-H
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCORNU EWE B5H 269Z
-[CAN]685895-H
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCORNU EWE B5H 403R
-[CAN]599351-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BISCORNU EWE B5H 863W
-[CAN]664869-H
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCORNU EWE M5H 411T
-[CAN]631767-H
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISCORNU RAM B5H 838W
-[CAN]647468-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BISCORNU RAM B5SH 330T
-[CAN]631774-H
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
BISCORNU RAM M3H 975S
-[CAN]610995-H
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATT EWE 01H LC 12T
-[CAN]643929-H
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HNYKKUR 91958
-[CAN]Z28042-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAGER AI RAM 01H 602N
-[CAN]575690-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAGER AI RAM M2H 325L
-[CAN]544145-NH
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAGER RAM 01H 213J
-[CAN]521346-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAGER RAM M5H 402M
-[CAN]560325-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAGER RAM M5SH 645N
-[CAN]572388-
15.62%6.25% 
9.38% 
 
 
 
 
 
 

 
LAEKUR 97843
-[CAN]Z36558-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEKI 00880
-[CAN]Z71137-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITTLE CREEK RAM B3SH24X
-[CAN]685259-H
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAELA 91104
-[CAN]Z71143-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUNSET EWE M2H 4P
-[CAN]607299-NH
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SUNSET EWE M5P 7S
-[CAN]609131-P
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SUNSET RAM B3H SP 6S
-[CAN]609132-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UDI 01912
-[CAN]Z71145-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE 01H 628L
-[CAN]558324-NH
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE B24H 137J
-[CAN]522536-NH
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE B2H 84N
-[CAN]582897-NH
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE B4H 803M
-[CAN]576865-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE B5H 387K
-[CAN]549631-NH
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
YEOMAN EWE B5H 484L
-[CAN]558301-NH
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN EWE B5H 876G
-490513-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE B5H 944H
-[CAN]516152-NH
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN EWE B5SH 326K
-[CAN]531882-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEOMAN EWE BL SPOT 118D
-458553-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEOMAN EWE BLACK 9D
-458559-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN EWE M2P 165N
-[CAN]574925-P
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
YEOMAN EWE M3P 691M
-[CAN]574924-P
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN EWE M5H 145J
-[CAN]522537-NH
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN EWE M5SH 356K
-[CAN]531885-NH
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN EWE WHITE 143B
-432359-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN RAM 01H 32N
-[CAN]571922-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN RAM B4H 20R
-[CAN]599516-NH
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
YEOMAN RAM B4H 280P
-[CAN]581858-NH
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN RAM B5SH 104J
-[CAN]522488-NH
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

YEOMAN RAM B5SH 309K
-[CAN]549621-NH
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEOMAN RAM B5SP 17H
-[CAN]502693-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
YEOMAN RAM M5H 721G
-490497-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YEOMAN RAM M5SH 620F
-478695-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.